Her Türlü Mezar İşleriniz Tecrübeli Personelimiz ve Kaliteli Malzeme İle Yapılır.

Gizlilik ve Çerez Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik Politikası:

Sümer Mezarcılık Hizmetleri (“Sumermezarcilik,sumermezarcilik”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu sumermezarcilik Gizlilik Politikası (“Politika,politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun,kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sumermezarcilik.com çerez politikası işbu politika’ nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu politika’ nın amacı, sumermezarcilik tarafından işletilmekte olan www.sumermezarcilik.com internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform,platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi,veri sahibi” olarak anılacaktır) tarafından sumermezarcilik ile paylaşılan veya sumermezarcilik’ in, veri sahibi’ nin platform’ u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda sumermezarcilik tarafından işlenen ve kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri,kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Sumermezarcilik, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, veri sahibi’ nin platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve platform’ un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere sumermezarcilik tarafından sunulan ürün ve hizmetler den ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, sumermezarcilik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, sumermezarcilik ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile sumermezarcilik’ in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Veri sahibi’ nin açık rızası kapsamında; sumermezarcilik, veri sahipleri’ nin platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, veri sahibi’ ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve veri sahibi’ ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Sumermezarcilik, veri sahibi’ ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için sumermezarcilik’ in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Sumermezarcilik, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri sahibi’ nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’ nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, kanun’ un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sumermezarcilik ve sumermezarcilik şirket/şahıs yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak kanun m.9’ da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’ nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kanun’ un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.sumermezarcilik.com adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamın da sumermezarcilik tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’ da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Sumermezarcilik, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Sumermezarcilik’ nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI:

Sümer Mezarcılık Hizmetleri (“Sumermezarcilik,sumermezarcilik”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, sumermezarcilik.com (“Site,site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform,platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası sumermezarcilik.com Gizlilik Politikası’ nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Sumermezarcilik, bu Çerez Politikası’ nı (“Politika,politika”) site’ de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Sumermezarcilik tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için sumermezarcilik.com Gizlilik Politikası’ nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie,cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, sumermezarcilik tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini sumermezarcilik ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin platform’ u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, platform’ da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’ da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Platform’ un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, sumermezarcilik üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin platform’ da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’ u analiz etmek ve platform’ un performansını arttırmak. Örneğin, platform’ un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, platform’ u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’ un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, platform’ u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.


Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Sumermezarcilik, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, site’ nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde site’ nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’ da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, platform’ u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin platform’ a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.


Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, sumermezarcilik’ e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamın da sumermezarcilik tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’ da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, sumermezarcilik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ ndaki Değişiklikler

Sumermezarcilik, Gizlilik Politikası (“Politika,politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, platform’ da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve site’ nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Sumermezarcilik, politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika platform’ da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

sumermezarcilik.com' a Hoş Geldiniz!

Mezar Nedir?


Mezar ya da diğer adıyla kabir insanların veya hayvanların öldükten sonra gömüldükleri yer anlamına gelmektedir. Bazı dinlerde ölen insanlar yakılarak defnedilir. Fakat İslam, Hristiyanlık ve Musevilik gibi tek tanrılı inançlarda ölenlerin mezar içerisinde diğer hayata geçmek için beklediği görüşüne inanılmaktadır. Bunun için de ölüler mezarlara gömülürler. Tarihte bile ölen devlet büyüklerine mezar anıtları yapılarak onları yad etmişlerdir. Yerleşik hayata geçmemiş toplumlar bile kaldıkları yerlerde mezarlar için yer ayırmışlardır. Yani bu inanç bize geçmişten beri süregelen bir alışkanlık halini almıştır. Mezarlar eskilerde dağınık gömülürken artık mezarlıklarda her dinin kendi inancına göre gömülmektedirler. Ölen insanların mezarları onları unutmamak ve ziyaret etmek için de çok önemlidir. Çünkü her insan ölse bile hatırlanmak isterler. Aynı zamanda defnedilen her birey toprakla bütünleşerek dirileceği günü beklediğine inanıldığı için de mezarlar çok önemlidir. Her dinde mezarlara yüklenilen anlamlar daha farklıdır. Fakat ortak olan şey ölen her bireyin tekrar anılabileceği bir şekilde gömülmesidir. Mezarlara yüklenen anlamlar mezar taşlarıyla da şekillenebilmektedir. Ölen bireylerin yakınları mezar taşlarına onu hatırlatacak şeyler yazabilmektedir. Her dine özgür mezar çeşitleri vardır. Ve her dine özgü gömülme şekli farklıdır. Fakat bunların genel ismine mezar adı verilmektedir. Kabristanda ölülerin her biri mensup olduğu dinin kurallarına göre defnedilmektedir. Gömülerek defnedilen her merhum mezarlıklarda bulunmaktadır. Bunun için Türkiye’de hatta Dünya’da birçok mezarlık bulunmaktadır. İnsanın yaşamı doğum ve ölümden ibaret olduğu için herkesin sonunun gideceği yer mezarlıklardır.

Mezar Nasıl Yapılır?


Mezar yapımı için gerekli birçok işlem bulunmaktadır çünkü bu mezarların sağlam olması ve zamanla deforme olmaması gerekmektedir. Bunun için mezar taşı yaptırırken ya da mezarın tamamını yaptırırken dikkat edilmesi gereken detaylar vardır. Bu mezar taşları genellikle mermer maddesinden yapılıyor olsa da mutfak tezgâhı yapımında kullanılan granit ürününden de mezar taşı yapılabilmektedir. Mezarlar ölçü alınarak ve defnedilen bireyin yakınlarının isteklerine uyularak yapılmaktadır. Bazı yakınlar bu mezarların sağlam olmayan maddelerden yapılmasına ucuz olduğu için ses çıkarmasa da bu çok yanlış bir yöntemdir. Bu mezarlar aynı zamanda şömine yapımında da kullanılan kabartma yöntemi ile de yapılabilmektedir. Mezar Temel Hazırlığı: • İlk olarak 25 cm bir zemin kazılarak mezar temel işlemi başlamaktadır.
• Daha sonra kazılan zeminin nem almaması için o bölgeye taş ile döşeme işlemi yapılmaktadır.
• Döşenen taşın daha da sağlamlaşması için beton dökme işlemi yapılmaktadır.
• Dökülen betonun üzerine demir atılma işlemi yapılır.
• Son olarak da atılan demirin üzerine tekrar beton döşenip mezar temel hazırlığı son bulur.

Mezar Çeşitleri Nelerdir


Mezarlıklar dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. Çünkü mezarlar çok uzun yıllar korunması gereken yerlerdir. Bunun için dayanıksız malzemelerden yapılan mezarlıklar yavaş yavaş çürümekte ve belki de kısa süre içerisinde çökmektedir. Bu tarz bir sorunla karşılaşmamak için yakınlarınızın mezar işlemleriyle yakından ilgilenerek ona hak ettiği değerde mezar yaptırmanız gerekmektedir. Mezar çeşitleri sağlam olması için genellikle granit gibi volkanik kayaçlardan yapılmalıdır. Granit grubu asitle reaksiyon vermeyen kimyasal yapıları sebebiyle en dayanıklı mezar ve anıt yapımında kullanılan taşlardır. Ülkemizde mezar taşları için genellikle mermer ve traverten kullanılmaktadır. Bunun sebebi bu taşların yaygın olarak bulunması ve maliyetlerinin düşük olmasıdır. Mermer ustaları tarafından da daha kolay işlenmekte olan taşlar grubunda yer almaktadır. Aslında mermer ve traverten gibi başkalaşım kayaçlarının sertlikleri çok daha düşüktür. Kılcal çatlak barındıran dayanıksız yapıları da basınca maruz kaldıklarında çatlayıp dağılmalarına sebep olmaktadır.

Mezar Taşı Yaptırılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Mezar taşı seçerken öncelikle ne kadar dayanıklı ve uzun ömürlü taş seçmeniz gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu konuda en dayanıklı taşın granit olduğu kesin bir bilgidir.
• İkinci olarak mezarın bulunduğu alanın ölçülerinin doğru verilmesi mezarın büyüklüğünü belirleyeceği için önemli bir detaydır.
• Bu konuda belirlediğiniz taş seçimi çok önemlidir en çok tercih edilen ikinci taş mermer mezar taşıdır fakat bu taş granit gibi yüksek dayanıklılık sağlamamaktadır.
• En çok tercih edilen mezar taşı ise traverten mezar taşıdır. Bu taşı da çoğunluk daha uygun maliyeti için tercih etmektedir. Fakat bu taşın da dayanıklılığı çok yüksek değildir.
• Son olarak mezar taşı seçimi bittikten sonra ve ölçüler ustaya verildikten sonra mezarın şekli ve deseni de belirlenir ve mezar yapımı işlemine geçilir.

Müslüman Mezarlığı


Arapça ziyaret kökünden gelmekte olan mezar Türkçede türetilerek mezarlık adını almıştır. Mezarlıkların oluşması defnetme geleneğiyle ilgilidir çünkü ölen insanların mezarda zamanı geldiğinde tekrar dirileceğine inanılmaktadır. Kur’an’ a göre bu geleneği başlatan ilk insan Hz. Adem’in oğlu Kabil’dir. İslam şehirlerinde mezarlıklar yerleşim alanlarını ve surların dışlarına yapılmıştır. İslam mezarlığı dine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Mezar taşlarına uzun yazılar yazılması İslam’a çok doğru değildir. İslam mezarlıklarında gömülen ölülerin İslam’a uygun gömülmesi gerekmektedir. Bunun için defnedilecek ölüler öncelikle İslami değerler çerçevesinde yıkanılarak dualar eşliğinde gömülmektedir. Cenaze gömülme işleminde imamlar cemaate namaz kıldırarak ölen kişi için helallik alma işlemini yapar. Müslümanlığa göre ölen her birey dualar eşliğinde gömülmektedir. Müslümanlar öldükten sonra önce yıkanır sonra kefen adı verilen beyaz bir beze sarılmaktadır. Kefenlendikten sonra tabuta konulan ölüye cenaze adı verilir. Kefen İslam dininde ölünün yakınlarının hatıralarına saygı ve ölümün hatırlanması gibi anlamlar ifade etmektedir. İslam dinine göre kefenin rengine yönelik bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat beyaz iyiliği, güzelliği ve temizliği ifade etmektedir. Kefen kadınlar için 5 parçadan oluşmaktadır. Aynı zamanda cenaze kadınsa 12 metre erkekse 10 metre kefen bezi kullanılmaktadır.

Müslümanlar da Cenaze Töreni


Müslümanlarda cenaze töreni işlemi İslami değerlere göre yapılmaktadır. Ölen insanları son yolculuğuna hak ettiği şekilde uğurlamak amaçlanmaktadır. Müslümanlık çok eski yıllardan günümüze gelen bir dini inanç olduğundan dolayı yıllardır ölen insanları defnetmek için cenaze törenleri yapılmaktadır. İslam dininde cenazeleri kural ve kaidelerine göre defnetmek farzdır. Defin işlemi bir grup Müslümanın görevini yerine getirmesiyle yapılmaktadır. Merhumun ölmeden önce cenazesini yıkaması için vasiyet ettiği kişinin cenaze yıkama işlemini üstlenmesi gerekmektedir. Cenaze namazını kıldırması yönünde de bir vasiyet bulunuyorsa eğer bu işlemi de vasiyette belirtilen kişi üstlenmelidir. Cenaze namazı da Müslümanların defin işlemi için çok önemlidir. Cenaze namazının sonunda imam ölünün arkasından helallik almak ve onu son yolculuğuna böyle uğurlama işlemini yapar ve ardından gömülme işlemine geçilmektedir. Cenaze gömülürken yakınları yıkayıp kefene sardıkları cenazeyi toprağa koyar ve yakınları sırasıyla merhumun üzerine toprak atmalıdır. Toprak cenazenin üstünü tamamen örtene kadar bu işlem devam etmelidir. Cenaze işlemi bittikten sonra taziye evleri kurulmakta ve ölünün arkasından helva kavurulur. Bu helva taziyeye gelen tüm misafirlere ikram edilmektedir. Daha sonra merhumun arkasından taziye boyunca dualar okunarak cenaze töreni sonlanır.

İstanbul’ da ki Müslüman Mezarlıkları


Beyoğlu Mezarlığı: Beyoğlu mezarlığı günümüze ulaşmamış bir mezarlıktır. 1860’lı yıllarda mezarlığa kimse gömülmemiştir. Önceden gömülen mezarlar da zamanla harap olmuştur. Mezarlıktan geriye kalan son parçaları 1914’te Bahriye Nazırı Cemal Paşa öncülüğünde kaldırılmıştır. Günümüzde Refik Saydam Caddesinin Haliç’ e bakan kısımlarının Beyoğlu Mezarlığı olduğu söylenmektedir. Ayazağa Mezarlığı: Ayazağa< mezarlığı Avrupa yakasında şişli ilçesinde bulunan modern bir biçimde düzenlenen bir mezarlıktır. Ayazağa mezarlığında hayrat çeşmeleri bulunmaktadır. Öncelerde bu mezarlığa ulaşım sorunu yaşanıyor olsa da günümüzde bu problem ortadan kalkmıştır. Kozlu Mezarlığı: Kozlu mezarlığı Avrupa yakasının Zeytinburnu ilçesinde yer alan bir mezarlıktır. Kozlu mezarlığında aile mezarlıkları da bulunmaktadır. Bütün ailenizin zamanı gelince yan yana defnedilmesini istiyorsanız eğer aile mezarlıklarına bakabilirsiniz. Eski Topkapı Mezarlığı: 1973 yılında yapılan çevre yolu düzenlemesi yüzünden cadde ile ikiye bölünen mezarlığın küçük bir parçasıdır. Topkapı mezarlığında 240 Osmanlı mezar taşı bulunmaktadır. Eski Topkapı mezarlığında tarihte büyük izler bırakan insanların da mezarı bulunmaktadır. Dedeler mezarlığı: Dedeler mezarlığı Zeytinburnu’ nda bulunmaktadır. Ulaşım bakımından bu mezarlığa girmekte bir sorun yaşanmamaktadır. Dedeler mezarlığında aile mezarlıkları da bulunmaktadır. Zincirlikuyu Mezarlığı: Zincirlikuyu mezarlığı İstanbul’ un en bilindik mezarlıklarından bir tanesidir. Zincirlikuyu mezarlığı şişli ilçesinde bulunmaktadır. 1935 yılında açılan çok eski bir mezarlıktır. Abdülhak Hamit Tarhan Zincirlikuyu mezarlığına gömülen ilk isimdir. Hasdal Mezarlığı: Hasdal mezarlığı Kağıthane’ de bulunan bir mezarlıktır. Şehrin en sessiz ve en huzurlu mezarlığı olarak bilinen Hasdal mezarlığıdır. Bu mezarlık şehir içindeki mezarlıkların dolması sonucu kurulan mezarlıklar arasında gösterilmektedir. Kayabaşı Mezarlığı: Kayabaşı mezarlığı İstanbul Başak Şehir ’de bulunan bir mezarlıktır. Kayabaşı mezarlığına ulaşım bakımından bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Kayabaşı mezarlığında önceden mezar satın alma işlemleri mevcuttur. Kendinize ya da ailenize mezar almak isterseniz bu mezarlığı tercih edebilirsiniz. Eski Kozlu Mezarlığı: Eski Kozlu mezarlığı Avrupa yakasının Zeytinburnu ilçesine bağlı bir mezarlıktır. Eski Kozlu mezarlığında Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi önemli kişilerin mezarları da bulunmaktadır. Bu mezarlık bu yönüyle ziyaretçisi fazla bir mezarlıktır. Ulaşım böyle bir mezarlık için önemli bir detay olduğu için ulaşım kolaylığı da sağlanmaktadır.

Musevi Mezarlığı


Musevi mezarı diğer adıyla Yahudi mezarlığı diğer mezarlıklardaki gibi ölülerin defnedildiği yerlerdir. Yahudilik inancına göre ölülerin gömüldüğü yerler asla rahatsız edilmemesi gereken yerlerdir. Bu mezarlıklar her ne olursa olsun kaldırılmamalıdır. Bu bakımdan Museviler için mezarlıklar kutsal bölge niteliğindedir. Musevilerde mezarlıklar özel Yahudi gelenekleri içermektedir. Bu mezarlıklar kabirler evi ve sonsuzluk evi diye nitelenmektedir. Yahudiler ölülerini son yolculuğuna uğurlarken özel taksit törenleri düzenlemektedir. Yahudi cemaatlerinin en önemli vazifelerinden bir tanesi ölen Yahudilere kendi dinlerine göre hazırlanan mezarlıklar tahsis etmektir. Yahudi mezarlıkları genellikle Yahudi cemaatlerinin kendi bütçesiyle satın alınıp desteklenmesiyle uygulanmaktadır. Tarihte bilinen ilk Yahudi mezarlıkları orta çağda şehir dışına inşa edilmiş mezarlıklardır. Geleneklerine göre ölünün ayaklarının Kudüs’e doğru bakması gerekirken günümüzde bu kural kesin uygulanması gereken bir kural değildir.

Musevilerde Cenaze Töreni


Musevilikte cenaze töreni diğer dinlerde olduğu gibi ölüleri yakarak defnetme şeklinde değildir. Ölüler toprağa gömülerek defnedilmektedir. Ölüleri defnetme işlemi bireyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra kısa bir vakitte gerçekleşmektedir. Yahudiliğe göre tahnit etmek kesinlikle yasaktır ölen birey definden önce gösterilmemektedir. Yahudilikte eğer cenaze işlemi mezarlık dışında başlamışsa, cenazeye katılanlar ölüyü mezarlığa kadar takip etmelidir. Cenazeye, ceset taşımaya ve defnetmenin hepsine Yahudilikte eşlik etmek anlamına gelmekte olan levaya denilmektedir. Gömü işlemi gerçekleşmeden önce birkaç kişi çıkıp ölen kişi hakkında methiyelerde bulunmaktadır. Cenazenin artık gömü işlemine geçildiğinde mezarı toprakla örtmek için yastakiler öne çıkmaktadır. Bu uygulama Yahudilikte sembolik olarak merhumla kalanların son vedasıdır. Geleneğe göre toprak atmak için kullanılan küreğin ucu her zaman toprağı gösteriyor olmalıdır. Her birey üç kürek toprak attıktan sonra küreği toprağa dikmeli ve bir sonraki kişi oradan çıkararak aynı işleme devam etmelidir. Bu işlem mezar tamamen toprakla kaplanana kadar devam etmektedirler.

İstanbul’ da Bulunan Musevi Mezarı


İstanbul bir çok dine ve mezhebe tanıklık etmiş çok geniş kültürel yapıya sahip olan bir şehirdir. Bu yüzden İstanbul’ da birçok dini mezarlıklar bulunmaktadır. Museviler için de İstanbul’da mezarlıklar bulunmaktadır. İstanbul’da bulunan Musevi mezarlıkları nelerdir inceleyelim: Kilyos Musevi Mezarı: Kilyos Musevi mezarlığı 1991 yılında Yahudi cemaatlerinin artan mezarlık gereksinimini karşılamak için ve şehrin kuzey kesimlerinde yaşayan Yahudilere daha yakın alternatif sunulması için Sarıyer’ de kurulmuştur. Son zamanlarda Korona virüsten hayatını kaybedenleri de bu Kilyos mezarlığına defnetmişlerdir.

Hristiyan Mezarlığı


Hristiyan inancına göre toprağa gömülme esas alınan defnetme türü olarak görülse de günümüzde cesedin krematoryumda yakılması da Ortodoks Kilisesi haricinde Hristiyanlığın diğer mezheplerinde görülmektedir. Yine çoğu Hristiyanlık mezheplerinde ölen bireyler toprağa gömülü olarak yer altında bulunsalar da tabutun yer yüzeyinden daha yüksekte olduğu mozole tarzında mezar odaları da kullanılmaktadır. Mozeleler tüm aile bireylerini içine alacak şekillerde inşa edilmektedir. Hristiyanlık dinine mensup merhumlar tahnit edilebilirler yani gömülme işleminden önce ölüye bakılabilir hatta kozmetik bile uygulanabilmektedir. Mezarların genellikle baş tarafında isim ve doğum tarihinin ve ölüm tarihinin yazılı olduğu bir tahta ya da mezar taşı bulunmaktadır. Hristiyan mezarı genellikle ölünün mezara yatay olarak konulmasıyla oluşmaktadır. Fakat bazı kültürlerde ölüler toprağa dik gömülmektedir. Bazı kültürlerde ise evli çiftler eğer birlikte defnedilmek istiyorlarsa ranzaya benzeyen mezar tasarımları sayesinde aynı mezarda yatabilmektedirler.

Hristiyanlar da Cenaze Töreni


Hristiyanlarda cenaze töreni ölen bir papaz ise ya da bir diyakon onları papazlar yıkarlar. Ölünün vücudu kefenlendikten sonra bir tabuta konulmaktadır. Bu tabut 4 kişi tarafından taşınmalıdır. Papazların ve diyakonların söyleyecekleri ilahiler ile merhum kiliseye kadar taşınmalıdır. Mezar hazırlandıktan sonra ise merhumun başında iyin yapılmalıdır. Hristiyanlık inancına göre ölüler kurtulmuş kişilerdir. Ölümden sonra ikinci gelişe kadar süren dönemde, bir berzah ortamında tanrı ile birlikte olacaklardır. İkinci gelişten sonra fiziksel dirilişe mahzar olacaklardır. Sonrasında ise yeni Dünya’nın yaradılışına şahitlik edeceklerdir. Hristiyanlıkta ölüm sonrası ölümsüzlüğe ulaşmanın günahlardan özgür kılınmasıyla ulaşılacağına inanılmaktadır. Tanrının kulu olmayı başaranlar, bunun karşılığında kutsallaşarak sonsuz yaşamı kazanacaklardır. Çünkü onlara göre günahın bedeli ölüm tanrının armağanı ise sonsuz yaşamdır.

İstanbul’ da Bulunan Hristiyan Mezarlıkları


Her dinin kendine özgü ölülerini defnetme inancı vardır. Bundan dolayı her din kendi mezarlıklarında kendi dinine inananları barındırmak ister. İstanbul çok fazla dini yapılaşma bulunduğu için belediye tarafından bu dine mensup kişilere de mezarlık tahsis edilmiştir. Bu dine mensup kişiler gelenekleri ve göreneklerine göre defin işlemini yapmaktadırlar. Her din kendine özgü yöntemleriyle cenazelerini gömmek isterler bu anlayışı bünyemizde bulunduran toplumumuz her dine kendi dini gibi sahip çıkıp saygı göstermektedirler. Bu bakımdan da ülkemizde farklı dinlere yönelik mezarlıklar bulunmaktadır. Bu mezarlıklarda her dinden vatandaşlar kendi mezheplerine göre merhumlarını defnetmektedirler. İstanbul’da bulunan Hristiyan mezarlıkları konusunu inceleyelim: Şişli Feriköy Hristiyan Mezarı: Şişli Feriköy Hristiyan mezarlığı İstanbul Şişli de bulunmaktadır. Bu mezarlık İstanbul’da yaşayan Hristiyanlar için verilen bir mezarlıktır. Hristiyanların yakınlarını son yolculuğuna uğurlandığı bir mezarlıktır. Feriköy mezarlığında Hristiyanlar akrabalarını kendi geleneklerine göre defnetmektedirler.

Sümer Mezarcılık 18 yılı aşkın mermer ve mezar yapımı sektöründe siz müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kalite ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Sümer Mezarcılık siz müşterilerine % 100 müşteri memnuniyet garantisi vererek almış olduğu işleri en iyi şekilde teslim etmektedir. Sümer Mezarcılık mezar yapımı, mezar bakımı, mezar onarımı, mezar modelleri, mezar beyazlatma, mezar temizliği, granit mezar, mermer mezar, mezarcı, mezar fiyatları, mezar yapımı fiyatları, mezar taşı, mezar taşı modelleri, mezar taşı fiyatları gibi alanlarda siz müşterilerine vermiş olduğu hizmet ile ilgili İstanbul mezarlıklar müdürlüğünün TÜM SERTİFİKA ve BELGELER' E sahiptir.

MEZAR YAPIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

Mezar temeli
Mezar yapımına başlamadan önce vefat eden kişinin yattığı yer tespit edilir. Çevresindeki toprak boşaltılarak sert zemin bulunur. Sert zemine, demir ile güçlendirilmiş beton temel yapılır. Bu sebeplerden dolayı mezar temeli işlemin başında ciddiye alınması gereken en önemli unsurdur unutmayın yaptıracağınız mezar taşı temel üzerinde ölümsüzleşecektir.

Mezar taşı seçimi
Mezar taşı seçilirken sert mermer veya granit tercih edilmelidir. Bunun nedeni mezar taşı doğa şartlarında yağmura, rüzgara, dökülen yapraklar sonrası neme, rüzgarla gelen toprağa maruz kalacak ve yıpranması hızlanacaktır. Tercihlerinizde granit yada sedef mermer kullanmanız mezarın uzun ömürlü olmasını sağlacaktır.

Mezar montajı
Mezar taşları birleştirilken mutlaka köşelere ve bütün kolona geçme sistemi, vidalama veya tarama sistemi uygulanmalı, toprak ve taşları ayırmak için arası beton doldurulmalıdır.

Mezar yapımında kullanılacak malzeme
Mezar yapımına uygun malzemeler seçilmesine dikkat edilmelidir. Granit ile mermerlerin yapı malzemeleri birbirlerinden çok farklıdır.

Neden granit mezar seçimi yapmalıyız
Granit kuvars feldsput ve mika minarellerinden oluşan eşsiz bir bileşimdir. Mükemmel estetiğin nedeni ise yüzbinlerce yılda saklıdır. Yıllarca süren bu oluşum sonrası meydana gelen granit iklim değişikliklerine, kötü hava koşullarına karşı dayanalıklı olmasının yanında sunduğu görsel çekiciliği ile dünyada çok tercih edilen bir ürün halini almıştır. Birden fazla renk çeşidi ve farklı ürün grupları ile sizlere tercih yapma imkanı sunmaktadır. Belirli aşamalardan geçtikten sonra kullanıma hazır hale gelen granit mezar yapımında ilk tercihiniz olmalıdır.

Neden mermer mezar seçimi yapmalıyız
Mermer ülkemizde olduğu kadar dünyada mevcut yapıların büyük bir kısmında kullanılmaktadır. Eski mezarların, sarayların mermerden yapılması mermerin görsel ve dayanıklı olmasıdır. Göze hitap etmesi iyi işlenmesine bağlıdır. Mezar taşı yapım ekibi bu hizmeti size kusursuz şekilde sunmak için aralıksız çalışmaktadır. Mermerin yoğun olması onu sert ve kaliteli yapmaktadır. Sizlere tercihlerinizde yardımcı olurken kalitesi yüksek ve dayanıklılığı fazla olan, ayrıca doğal güzelliği ile estetik görünüme sahip olan mermeri tavsiye etmemiz bu yüzdendir.

Türkiye' nin En Güvenilir Mezarcılık Hizmeti © Copyright 2024 - SÜMER MEZARCILIK, Her Hakkı Saklıdır.
Sayfa Başına Git